Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Zadania i kompetencje - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Zadania i kompetencje

 

Przedmiot działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie jest 

 

 Art. 4. 1. Zadaniami samorządu są w szczególności:

 1)     sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;

 2)     ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;

 3)     ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;

 4)     współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;

 5)     integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

 6)     obrona godności zawodowej;

 7)     reprezentowanie i ochrona zawodów;

 8)     zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

 9)     edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1)     stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;

 2)     prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach     pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039);

 3)     opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;

 4)     opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;

 5)     opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;

 6)     prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

 7)     przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;

 8)     opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;

 9)     opiniowanie programów kształcenia zawodowego;

10)     orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

11)     prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;

12)     udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

13)     współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

14)     współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;

15)     organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;

16)     zarządzanie majątkiem własnym;

17)     prowadzenie działalności wydawniczej;

18)     uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

19)     wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

3. W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.

4. Uprawnienia samorządu wymienione w ust. 2 pkt 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z odrębnych przepisów.